Tin Tức

Doanh số và sản lượng xuất khẩu của chúng tôi đã tăng trưởng tốt trong những năm qua :

NĂM 2021: 2.800 TẤN

Năm 2020: 2,900 tấn

Năm 2019: 2,600 tấn

Năm 2018: 2,200 tấn

Năm 2017: 1,800 tấn

Năm 2016: 980 tấn

Năm 2015: 520 tấn

Năm 2014: 435 tấn

Năm 2013: 350 tấn

Năm 2012: 150 tấn